גובלט מדבר

נעשה בעבודה משולבת כאשר החלק העליון והתחתון נעשו בטכניקת "פט-דה -ור" (בתוכה מוטמעים פיסולי גמל במבער) והרגל באמצע עשויה בזכוכית רכה בעבודת מבע.

Desert Gobbelt
The gobblet was made in an integrated work, with the upper and lower parts  made with Pat-de-Ver technique (the camel sculptures are embedded,made with  burner work) and the middle leg made of soft glass in the burner.
The subject is the desert.